Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 29 maja 2018 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu Emitenta, wobec osiągnięcia przez Emitenta w roku obrotowym 2017 zysku netto w kwocie 9.542.496,05 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100); jak również wobec aktualizacji Strategii Emitenta na lata 2016-2020, w tym zmiany polityki dywidendowej (zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą w dniu 29 maja 2018 roku – o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 9/2018 z dnia 29 maja 2018 roku), pozytywnie oceniła rekomendację i wniosek Zarządu w przedmiocie niewypłacania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy Emitenta.

W ocenie Rady Nadzorczej przedmiotowa rekomendacja i wniosek Zarządu są zgodne ze Strategią Spółki i celami jej działania.