Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 21.04.2015 roku

Zarząd VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcze, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, wobec osiągnięcia przez Spółkę w roku obrotowym 2014 zysku netto w kwocie 7.288.037,13 złotych (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści siedem 13/100), pozytywnie oceniła rekomendację i wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia kwoty 4.089.690,00 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (5,61 złotych na 1 akcję), jak też wniosek Zarządu w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy na dzień 28 maja 2015 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 12 czerwca 2015 roku. Rada Nadzorcza zarekomendowała przeznaczyć pozostałą część zysku netto w kwocie 3.198.347,13 zł ( słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych  13/00) na kapitał zapasowy Spółki.
W ocenie Rady Nadzorczej przedmiotowe wnioski Zarządu są zgodne ze strategią Spółki i celami jej działania.
Powyższa uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.