Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 21.05.2015 r.

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 maja  2015 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 7.288.037,13 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści siedem złotych trzynaście groszy) w następujący sposób:
– kwotę 4.089.690,00 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 5,61 zł (pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy)
– kwotę 3.198.347,13 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych trzynaście gorszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
W dywidendzie uczestniczyć będzie 729 000 akcji Spółki.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 28 maja 2015 roku,  a dniem wypłaty dywidendy jest 12 czerwca 2015 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 2