Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 13.05.2016 r.

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 maja 2016 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 9.467.744,20 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery zł dwadzieścia groszy) w następujący sposób:
– kwotę 4.733.872,10 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote dziesięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 6,49 zł (sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy)
– kwotę 4.733.872,10 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote dziesięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
W dywidendzie uczestniczyć będzie 729 000 akcji Spółki.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 19 maja 2016 roku,  a dniem wypłaty dywidendy jest 3 czerwca 2016 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 2