Raport bieżący nr 22/2015 z dnia 02.10.2015 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. (Emitent) informuje, iż od dnia 06.08.2015 roku do dnia 02.10.2015 roku Emitent zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie transakcje walutowe typu forward na sprzedaż EUR na łączną kwotę 1 200 000,00 EUR (5 073 840,00 zł).

Transakcją o największej wartości był kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż EUR na kwotę 600 000 EUR (2 553 480,00 zł), zawarty dnia 02.10.2015 roku między Emitentem a mBank S.A.

Transakcje walutowe nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Transakcje terminowe typu forward zawarte zostały w celu zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym.

Jako kryterium uznania transakcji walutowych za znaczące przyjęto fakt, iż łączna kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 3