Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 5.01.2015 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015.

• 23 marca 2015 r. – jednostkowy raport roczny za 2014 rok;
• 15 maja 2015 r. – raport za I kwartał 2015 roku
• 31 sierpnia 2015 r. – raport półroczny za I półrocze 2015 roku
• 16 listopada 2015 r. – raport za III kwartał 2015 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics  S.A. oświadcza, że:
• zgodnie z §102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała raportu za IV kwartał 2014 r.
• zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2015

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (http:/www.vigophotonics.com/) w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim