Terminy publikacji raportów okresowych VIGO Photonics S.A.

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021

• 5 marca 2021 r. – raport roczny za 2020 rok;
• 7 maja 2021 r. – raport za I kwartał 2021 roku;
• 27 sierpnia 2021 r. – raport półroczny za I półrocze 2021 roku;
• 5 listopada 2010 r. -raport za III kwartał 2021 roku;

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. informuje, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku, zgodnie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.