Raport bieżący numer 2/2022_k z dnia 21 stycznia 2022 roku.

Zarząd VIGO Photonics S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 2/2022. Korekta raportu związana jest z poprawieniem błędnej treści raportu.
Było:
Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021

• 4 marca 2021 r. – raport roczny za 2021 rok;
• 6 maja 2021 r. – raport za I kwartał 2022 roku;
• 28 sierpnia 2021 r. – raport półroczny za I półrocze 2022 roku;
• 4 listopada 2010 r. -raport za III kwartał 2022 roku;

Powinno być:
Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022

• 4 marca 2022 r. – raport roczny za 2021 rok;
• 6 maja 2022 r. – raport za I kwartał 2022 roku;
• 28 sierpnia 2022 r. – raport półroczny za I półrocze 2022 roku;
• 4 listopada 2022 r. -raport za III kwartał 2022 roku;

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe