Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 19.01.2018

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. (“Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018

• 15 marca 2018 r. – raport roczny za 2017 rok;

• 15 maja 2018 r. – raport za I kwartał 2018 roku

• 30 sierpnia 2018 r. – raport półroczny za I półrocze 2018 roku

• 15 listopada 2018 r. -raport za III kwartał 2018 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. informuje, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku, zgodnie  §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim