Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 22.01.2019 r.

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. (“Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019
• 15 marca 2019 r. – raport roczny za 2018 rok;
• 15 maja 2019 r. – raport za I kwartał 2019 roku
• 30 sierpnia 2019 r. – raport półroczny za I półrocze 2019 roku
• 15 listopada 2019 r. -raport za III kwartał 2019 roku
Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. informuje, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku, zgodnie §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.