Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego raportu półrocznego VIGO Photonics S.A. za I półrocze 2018 roku