Raport bieżący nr 9/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczego KRS zarejestrował zmianę Statutu oraz  zmianę kapitału zakładowego Emitenta.
Obecna wysokość kapitału wynosi 729 000 zł i dzieli się na 729 000 akcji. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 729 000 . W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 729 000 zł  i dzieli się na 729 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł  jedna akcja, z czego:
a) 547 000 akcji  stanowią akcje serii „A”;
b) 147 000  akcji stanowią akcje serii „C”;
c) 35 000 akcji stanowią akcje serii „D”.

Zmiana Statutu Spółki została zarejestrowana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 21 z 05 maja 2014 r. i złożonego oświadczenia Zarządu z dnia 17 listopada 2014 r. Zmiana Statutu Spółki nastąpiła poprzez nadanie nowego brzmienia par. 7 ust. 1 Statutu.
1.    Dotychczasowa treść par. 7 ust. 1 Statutu „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 694.000,00 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na 694.000 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
1)    547.000 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0547000, oraz
2)    147.000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
o numerach od C 0000001 do C 0147000.”.
2.    otrzymała nowe brzmienie : „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 729.000,00 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na 729.000 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
1)    547.000 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0547000, oraz
2)    147.000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
o numerach od C 0000001 do C 0147000, oraz
3)    35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do D 035000.”.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt  2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z póź. zm.).