Raport bieżący numer 18 z dnia 17 maja 2024 roku.

Zarząd emitenta VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycia straty netto Emitenta za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 1.942.661,97 złotych (milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 97/100) w całości z kapitału zapasowego
Spółki, a nierozliczony zysk za rok obrotowy 2021 i 2022 z tytułu korekty błędów lat poprzednich w kwocie 511.809,05 (pięćset jedenaście tysięcy osiemset dziewięć złotych 05/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.