Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 27.04.2018 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. informuje, iż zmianie ulega data publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2018 roku, opublikowanym raportem bieżącym 2/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku, deklarowanym terminem publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 roku był dzień 15 maja 2018 roku.

Zarząd VIGO Photonics S.A. wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 roku na dzień 9 maja 2018 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna przekazania raportu: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.