Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 28.03.2018 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 28 marca 2018 roku, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w przedmiocie powołania Członków Zarządu Emitenta na nową 3-letnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 2 kwietnia 2018 roku. Zarząd Emitenta informuje, że dotychczasowa kadencja Członków Zarządu Spółki upłynie dnia 1 kwietnia 2018 roku. Zarząd Spółki został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie, tj. w osobie Pana Adama Piotrowskiego – Prezesa Zarządu oraz Pana Łukasza Piekarskiego – Członka Zarządu.

Życiorys informacje dotyczące Adama Piotrowskiego – Prezesa Zarządu:

Jest Prezesem Zarządu Emitenta od 2014 roku.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, na której w 2002 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej. Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku Specjalisty w dziale Technologii Detektorów Emitenta, na którym pracował w latach 2002-2003. Następnie w latach 2003-2006 był Specjalistą w laboratorium MOCVD Emitenta. Od 2006 do 2008 roku sprawował funkcję kierownika laboratorium MOCVD Emitenta. W latach 2008-2014 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Detektorów Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem, Adam Piotrowski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem, Adam Piotrowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 700, tekst jednolity).

Życiorys i informacje dotyczące Łukasza Piekarskiego – Członka Zarządu:

Jest Członkiem Zarządu Emitenta od 2015 roku.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Institute d’Etudes Politiques de Paris. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne i bogate doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych ze środków funduszy europejskich, krajowych środków publicznych, jak również finansowania dłużnego. Brał udział we wdrożeniu szeregu inwestycji realizowanych w formule project finance. Uczestniczył w negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz prywatnymi inwestorami. Od 2014 roku pracował jako menedżer w Zespole Doradztwa Finansowego IPOPEMA Securities S.A., gdzie brał udział w realizacji szeregu projektów pozyskania finansowania. W latach 2006-2013 zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie odpowiadał m.in. za realizację projektów finansowanych ze środków unijnych, a także za przygotowanie i wdrożenie pionierskich projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie z oświadczeniem, Łukasz Piekarski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem, Łukasz Piekarski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 700, tekst jednolity). Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 512, tekst jednolity,) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133, tekst jednolity).