Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 21.05.2015 r.

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Emitent”)  informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Piotra Nadolskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią kadencję wspólną liczoną od dnia 25 września 2014 roku z dotychczas wybranymi Członkami Rady Nadzorczej.

Życiorys nowo powołanego Członka  Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Nadolski nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu.
Ponadto nowo powołany Członek Rady Nadzorczej oświadczył również, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 22.