Raport bieżący nr 30/2018 z dnia 12 października 2018

Zarząd VIGO Photonics S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 11 października 2018 roku powziął informację o wpłynięciu od firmy ZODIAC AEROTECHNICS SAS z siedzibą w Plaisir, we Francji zamówień o wartości 1 620 000,00 EUR (tj. 6 994 998,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 11 października 2018 r.)

Przedmiotem zamówień jest dostawa detektorów podczerwieni  w terminie od 8 lutego 2019 r. do 26 lipca 2019 r.

Zamówienia nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzegają także warunków lub terminów, które stanowią o rozwiązaniu czy zawieszeniu zleceń.

Pozostałe ustalenia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących warunków rynkowych.

Wartość zawartej umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.