Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 04.12.2017 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2017 roku powziął informację o wpłynięciu od firmy ZODIAC AEROTECHNICS SAS z siedzibą w Plaisir, we Francji zamówień o wartości 936 000,00 EUR (tj. 3 938 875,20 zł według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy).
Przedmiotem zamówień jest dostawa detektorów podczerwieni w terminie nie później niż do 14 maja 2018 roku.
Zamówienia nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzegają także warunków lub terminów, które stanowią o rozwiązaniu czy zawieszeniu zleceń.
Pozostałe ustalenia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących warunków rynkowych.
Mając na uwadze wartość uzyskanych zamówień Emitent ocenia, iż będą one miały istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.
Wpływ zamówień od kluczowych klientów jest jednym z kluczowych elementów realizacji założeń Strategii Spółki na lata 2016 – 2020, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2016 w dniu 21 marca 2016 r.
Spółka oczekuje dalszych zamówień od firmy ZODIAC AEROTECHNICS SAS na 2018 rok zgodnie z informacją umieszczoną w raporcie kwartalnym za trzeci kwartał 2017 r. upublicznionym w dniu 15 listopada 2017 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.