Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 01.07.2016 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o umieszczeniu projektu Emitenta, pt. ” Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” („Projekt”)  na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 – „Kredyt na innowacje technologiczne”,  finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Rekomendowana kwota dofinansowania w ramach Projektu wynosi 6.000.000 złotych.

https:/www.bgk.pl/files/public/Pliki/Przedsiebiorstwa/Kredyt_na_innowacje_technologiczne/LISTA_RANKINGOWA_30062016.pdf

Otrzymanie dofinansowania wymaga podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, działającym jako Instytucja Pośrednicząca.

W umowie o dofinansowanie określone zostaną o szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania przekazanych środków finansowych.

Całkowita wartość Projektu wynosi 30.864.400 zł netto.

Projekt ma zostać zrealizowany do dnia 31.03.2019r.

Zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W ramach Projektu Emitent będzie realizował inwestycję technologiczną, polegającą na wdrożeniu własnej, innowacyjnej technologii poprzez budowę nowego budynku produkcyjnego oraz wyposażenie go w niezbędną sprzęt produkcyjny.

Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania Emitent ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.

Realizacja Projektu jest jednym z kluczowych elementów realizacji założeń Strategii Spółki na lata 2016 – 2020, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2017 w dniu 21.03.2016 r

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art.56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie- informacje poufne.