Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 16.04.2018 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018 roku otrzymał informację o wpłynięciu do Emitenta kolejnego zamówienia o wartości umowy znaczącej (dalej jako: „Zamówienie”) od spółki ZODIAC AEROTECHNICS SAS z siedzibą w Plaisir, Francja (dalej jako: „ZODIAC”).

Zamówienie jest kolejnym zamówieniem w ramach współpracy Emitenta ze spółką ZODIAC i stanowi rozszerzenie zamówienia z dnia 4 grudnia 2017 roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 18/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku.

Zamówienie opiewa na kwotę 363.480,00 EUR (tj. 1.513.094,54 złote według kursu średniego NBP z dnia 16 kwietnia 2018 roku) i wraz z zamówieniem z dnia 4 grudnia 2017 roku (o wartości 936.000,00 EUR, tj. 3.938.875,20 złotych według kursu średniego NBP z dnia 4 grudnia 2017 roku) przekracza zdefiniowany przez Emitenta próg istotności, tj. 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Ponadto, Emitent ocenia, iż dotychczasowe zamówienie, obecne Zamówienie oraz kolejne zamówienia spółki ZODIAC będą miały istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa detektorów podczerwieni w terminie nie później niż do dnia 10 września 2018 roku. Zamówienie nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych, jak również nie zastrzega warunków ani terminów, które stanowią o realizacji, rozwiązaniu lub zawieszeniu zleceń.

Pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków rynkowych dla umów podobnego rodzaju. Emitent oczekuje na kolejne zamówienia spółki ZODIAC na 2018 rok, zgodnie z informacją podaną w raporcie rocznym Emitenta za 2017 rok.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).