Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 24.04.2017 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (“ZWZ”), wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.
ZWZ odbędzie się dnia 24.05.2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, tj. w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Załączniki: