Raport bieżący numer 21/2021 z dnia 21 września 2021 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „NWZ”) na dzień 18 października 2021 roku, godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości pełne ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad NWZ. Przedmiotowe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej: https://vigophotonics.com/relacje-inwestorskie/

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 21 września 2021 roku pozytywnie zaopiniowała zaproponowany porządek obrad NWZ oraz sprawy mające być przedmiotem uchwał NWZ.