Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 14.04.2015 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Emitent”) informuje, że pomiędzy Emitentem a firmą ZODIAC AEROTECHNICS  SAS z siedzibą w Plaisir, we Francji, w okresie od dnia 16.02.2015 roku  do dnia publikacji niniejszego raportu, zostały osiągnięte obroty, których łączna wartość wyniosła 2 508 355,20 PLN netto.

Największe zamówienie Emitent zrealizował dnia 30.03.2015 r. na kwotę 1 704 395,20 PLN netto, które dotyczyło dostawy detektorów podczerwieni.

Łączna wartość zrealizowanych zamówień przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym stanowi kryterium uznania obrotów za umowę znaczącą.

Zamówienia, w ramach których dokonano dostaw detektorów, nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzegają także warunków lub terminów, które stanowią o rozwiązaniu czy zawieszeniu zleceń.

Pozostałe ustalenia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących warunków rynkowych.

Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 3.