Raport bieżący nr 21/2015 z dnia 01.10.2015 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Emitent”) informuje, że pomiędzy Emitentem a firmą Boston Electronics Corporation z siedzibą w Bostonie (USA), będącą jednym z dystrybutorów Emitenta,  w okresie od dnia dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego tj. 21.11.2014 roku do dnia 30.09.2015 roku, zostały osiągnięte obroty, których łączna wartość wyniosła 2 622 774,23 PLN netto.

Największe zamówienie Emitent zrealizował dnia 16.09.2015 r. na kwotę 232 275,28 PLN netto, które dotyczyło dostawy detektorów podczerwieni.
Łączna wartość zrealizowanych zamówień przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym stanowi kryterium uznania obrotów za umowę znaczącą.
Zamówienia, w ramach których dokonano dostaw detektorów, nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzegają także warunków lub terminów, które stanowią o rozwiązaniu czy zawieszeniu zleceń.
Pozostałe ustalenia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących warunków rynkowych.

Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 3.