Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 11 marca 2016 r.

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Emitent”) informuje, że pomiędzy Emitentem a podmiotami z Grupy Gasmet: Gasmet Instruments Oy oraz Gasmet Technologies z siedzibami w Helsinkach (Finlandia), w okresie od dnia 27.03.2015 roku do dnia 11.03.2016 roku, łączna wartość zrealizowanych obrotów i otrzymanych zamówień wyniosła 3 318 583,07 PLN netto.

Największe zamówienie Emitent otrzymał od Gasmet Instruments Oy dnia 11.03.2016 r. na kwotę 1 590 326,23 PLN netto, które dotyczyło dostawy detektorów podczerwieni.

Łączna wartość obrotów i otrzymanych zamówień w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Zamówienia, w ramach których dokonano dostaw detektorów, nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzegają także warunków lub terminów, które stanowią o rozwiązaniu czy zawieszeniu zleceń.

Pozostałe ustalenia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących warunków rynkowych.

Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 3.