Raport bieżący numer 30/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 grudnia 2021:

– Pan Adam Piotrowski, Prezes Zarządu Emitenta nabył 660 akcji Emitenta za średnią cenę 698,00 PLN za akcję.

– Pan Łukasz Piekarski, Członek Zarządu Emitenta nabył 340 akcji Emitenta za średnią cenę 698,00 PLN za akcję.

 

Zawiadomienia o transakcjach stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).