Raport bieżący numer 4/2022_k z dnia 3 marca 2022 roku.

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr RB 4/2022 rocznego za 2021 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 3 marca 2022roku.
Zarząd Spółki informuje, iż w związku z ponownie pojawiającymi się problemami technicznymi z opublikowanymi plikami Spółka przekazuje Raport roczny za 2021 rok oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego VIGO Photonics S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

Szczegółowa podstawa prawna
§ 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe