Raport bieżący numer 6/2022 z dnia 10 maja 2022 roku.

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 6 maja 2022 roku.
Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 rok błędnie zamieścił dane w Skróconym Śródrocznym Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej w pozycji Pozostałe kapitały. Była to oczywista pomyłka pisarska, polegająca na braku aktualizacji tej pozycji na prawidłową.
Spółka przekaże w dniu dzisiejszym skorygowany kompletny raport kwartalny zawierający poprawne dane.
W załączeniu przesyłamy załącznik z prawidłowym Skróconym Śródrocznym Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna
§ 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim