Raport bieżący 14/2020/K z dnia 01.06.2020 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. w związku z zaistnieniem omyłki w treści dokumentu „Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIGO Photonics S.A.” w projekcie uchwały nr 2/25/06/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonuje stosownych korekt.

Punkt 14 projektu uchwały przyjmuje następujące brzmienie:

„14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Polityki Wynagrodzeń dla Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A”

Dodano następujące podpunkty do tejże uchwały:

„15. Wolne wnioski

16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

Pozostała treść „Projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIGO Photonics S.A.” pozostaje bez zmian.

Prawidłowy dokument stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623) oraz § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).