Raport bieżący nr 15/2021_k z 29.06.2021 roku.

Zarząd VIGO Photonics S.A. w związku z zaistnieniem omyłki w treści dokumentu „Uchwaly_WZA_28.06.2021” w uchwale nr 21/28/06/2021 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję dokonuje stosownej korekty.

§2 uchwały nr 21/28/06/2021 przyjmuje następujące brzmienie:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 307 209,
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 42,14%,
Łączna liczba ważnych głosów: 307 209,
Liczba głosów „za”: 272 282,
Liczba głosów „przeciw”: 18 318
Liczba głosów wstrzymujących się: 16 609
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pozostała treść dokumentu „Uchwaly WZA 28.06.2021” pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623) oraz § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).