Raport bieżący nr 9/2020 z dnia 21.05.2020

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”)  z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów w przedmiocie wpisu do rejestru zastawów rejestrowych na maszynach lub urządzeniach (dalej: „przedmiot zastawu). Wpisu w rejestrze zastawów dokonano w dniu 06.05.2020. Wartość księgowa przedmiotu zastawu- urządzenia do oczyszczania gazów (inna maszyna lub urządzenie) na dzień 03.04.2019 roku wynosiła 475 757,75 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych, 75/100).

Zastaw rejestrowy będzie zabezpieczał wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 3.600.000,00 EURO (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy EURO).
Zastawy rejestrowe zostały ustanowione w celu zabezpieczenia wierzytelności banku ING Bank Ślaski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z tytułu zawartej w dniu 22.10.2018 r. z Emitentem umowy kredytu nr 875/2018/00001701/00 oraz umowy zastawu rejestrowego. Spółka informowała o zawarciu umowy kredytu na finansowanie kredytu raportem bieżącym nr 31/2018z dnia 22.10.2018 roku.

Dodatkowo informujemy, że nie istnieją powiązania osobowe lub majątkowe pomiędzy Spółką a podmiotem, na rzecz którego ustanowione jest zabezpieczenie.