Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”)  z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienia wydane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów w przedmiocie wpisu do rejestru zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych i maszyn lub urządzeń (dalej: „przedmioty zastawu). Wpisów w rejestrze zastawów dokonano w dniach:

1) 02.12.2019 r. Wartość księgowa przedmiotu zastawu- mikroskopu optycznego (inna maszyna lub urządzenie) na dzień 08.04.2019 r. wynosiła 173 366,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 50/100)

2) 03.12.2019 r. Wartość księgowa przedmiotu zastawu- urządzenia do analizy zawartości tlenu w wodorze (inna maszyna lub urządzenie) na dzień 15.05.2019 r. wynosiła 62 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa  tysiące pięćset złotych,00/100)

Zastawy rejestrowe będą zabezpieczały wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 5.400.000,00 EURO (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy EURO).
Zastawy rejestrowe zostały ustanowione w celu zabezpieczenia wierzytelności banku ING Bank Ślaski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z tytułu zawartej w dniu 22.10.2018 r. z Emitentem umowy kredytu nr 875/2018/00001701/00 oraz umów zastawów rejestrowych. Spółka informowała o zawarciu umowy kredytu na finansowanie kredytu raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 22.10.2018 roku.

Dodatkowo informujemy, że nie istnieją powiązania osobowe lub majątkowe pomiędzy Spółką a podmiotem, na rzecz którego ustanowione jest zabezpieczenie.