Raport bieżący nr 26/2019 z dnia 18.12.2019 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”)  z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów w przedmiocie wpisu do rejestru zastawów rejestrowych na maszynach lub urządzeniach (dalej: „przedmiot zastawu). Wpisu w rejestrze zastawów dokonano w dniu 14.12.2019 r. Wartość księgowa przedmiotu zastawu- urządzenia kontrolno-pomiarowego- oscyloskop (inna maszyna lub urządzenie) na dzień 30.09.2019 roku wynosiła 74 189,58 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych, 58/100).

Zastawy rejestrowe będą zabezpieczały wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 8.700.000,00 EURO (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy EURO).
Zastawy rejestrowe zostały ustanowione w celu zabezpieczenia wierzytelności banku ING Bank Ślaski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z tytułu zawartej w dniu 12.08.2016 r. z Emitentem umowy kredytu nr 875/2016/00001082/00 oraz umów zastawów rejestrowych. Spółka informowała o zawarciu umowy kredytu na finansowanie kredytu raportem bieżącym nr 22/2016 z dnia 12.08.2016 roku.

Dodatkowo informujemy, że nie istnieją powiązania osobowe lub majątkowe pomiędzy Spółką a podmiotem, na rzecz którego ustanowione jest zabezpieczenie.