Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 29.01.2016 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”)  informuje o otrzymaniu w dniu 29 stycznia 2016 roku zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu Spółki Pana Łukasza Piekarskiego o transakcjach dokonanych na akcjach Emitenta w 2015 roku, których łączna wartość nie przekroczyła równowartości kwoty 5 000 euro.
Zgodnie z treścią zawiadomienia:
– Pan Łukasz Piekarski  w dniu 27.05.2015 roku dokonał nabycia 40 akcji Spółki po cenie 236 zł za akcję. Transakcja miała miejsce na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w trybie sesji zwykłej.

Podstawa prawna szczególna:
art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.