Raport bieżący nr 4/2014 z dnia 21.11.2014 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 1303/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki VIGO Photonics S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
a) 547.000 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji serii A,
b) 147.000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji serii C.

W uchwale wskazano, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim