Raport bieżący nr 14/2021 z 25.06.2021 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 roku wpłynęło do Emitenta od Pana Łukasz Piekarskiego, będącego akcjonariuszem Emitenta, zgłoszenie sześciu kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Emitenta tj.:

Zgłoszenie wpłynęło w związku ze zwołanym na dzień 28 czerwca 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta oraz punktem 11 porządku obrad przewidującym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Do przedmiotowego zgłoszenia zostały załączone CV kandydatów oraz ich zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej wraz ze stosownym oświadczeniem. Zgłoszenia kandydatów, CV oraz zgody na kandydowanie wraz ze stosownym oświadczeniem stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcław oświadczenie

Więcław CV

Wiechno oświadczenie

Wiechno CV

Nadolski Oświadczenie

Nadolski CV

Kubrak oświadczenie_CV

Kaczmarczyk oświadczenie

Kaczmarczyk CV

Grudzień oświadczenie

Grudzień CV

Formularz zgloszenia kandydata

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 512, tekst jednolity) oraz § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).