Raport bieżący numer 4/2022 z dnia 3 marca 2022 roku.

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu rocznego za 2021 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 3 marca 20212roku.Zarząd Spółki informuje, iż otrzymał informację, że niektórzy inwestorzy mają problem z otwarciem opublikowanych plików z raportem rocznym za 2021 rok. Spółka przekaże w dniu dzisiejszym skorygowany raport roczny.
W załączeniu przesyłamy Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok wraz z pozostałymi plikami.

Szczegółowa podstawa prawna
§ 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe