home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/37 z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniono dn. 13 sierpnia 2021 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/37 z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniono dn. 13 sierpnia 2021 r.

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19.Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zmontowanych obwodów drukowanych:
25 szt. PCB Motherboard
25 szt. Connector
których szczegółowe opisy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:
Najszybciej jak to możliwe, nie później niż 5 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady DAP Incoterms2020.
Zgodnie z zasadą DAP (delivery at place), za moment dostarczenia towaru uznaje się dostarczenie do miejsca – siedziby Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 11 sierpnia 2021 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej

UWAGA!
W dniu 06-08-2021 r. Zamawiający zmienił treść Zapytania, zmiany zostały przedstawione w pliku „Lista zmian SDM-WG/37” oraz w nowych załącznikach opatrzonych datą zmiany.
W związku ze zmianą Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 13 sierpnia 2021 r.
W dniu 13-08-2021 r. Zamawiający zmienił treść Zapytania, zmiany zostały przedstawione w pliku „20210813 Lista zmian SDM-WG/37” oraz w nowych załącznikach opatrzonych datą zmiany.
W związku ze zmianą Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 18 sierpnia 2021 r.
UWAGA!
W dniu 25.08.2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
ENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
44-100 Gliwice
ANTONIO GAUDIEGO 7