Raport bieżący nr 26/2015 z dnia 25.11.2015 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25.11.2015 roku otrzymał od Pioneer PEKAO Investment Management S.A. (PPIM) zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) Spółki.
PPIM zawiadomił o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,67% całkowitej liczby głosów na WZ Spółki w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539)