Raport bieżący numer 3/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku.

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (“Emitent”) niniejszym informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji raportu rocznego za 2021 rok oraz raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku, określonych w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.
• Publikacja raportu roczne za 2021 r. nastąpi w dniu 3 marca 2022 roku.
• Publikacja raportu półroczny za I półrocze 2022 roku nastąpi 29 sierpnia 2022 roku.

Przedmiotowa zmiana terminów publikacji raportów okresowych wynika z potrzeby ułatwienia dostępu inwestorom do informacji finansowych Emitenta.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazanych w harmonogramie opublikowanym raportem bieżącym nr 2/2022 nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe