Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 13.05.2016 r.

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 maja 2016  roku.

Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu .

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.