Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku Emitent podpisał z dr Włodzimierzem Strupińskim oraz ze spółką ENT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „ENT”) oraz dokument określający podstawowe warunki wspólnego przedsięwzięcia (dalej jako: „Termsheet”), w ramach którego Emitent zakupi urządzenia do produkcji warstw półprzewodnikowych i wdroży je w swoim zakładzie produkcyjnym w Ożarowie Mazowieckim, natomiast dr Strupiński oraz ENT dostarczą technologię dotyczącą procesu wytwarzania epitaksjalnych warstw związków półprzewodnikowych III-V (dalej jako: „Technologia”) oraz będą uczestniczyć w procesie jej wdrożenia u Emitenta – w celu uruchomienia produkcji seryjnej różnych typów warstw półprzewodnikowych.

Termsheet określa wstępne warunki przyszłego przedsięwzięcia, w tym w szczególności wskazuje, że szacowana wartość inwestycji VIGO w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia to ok. 20.000.000,00 PLN. Zgodnie z Termsheetem, celem wspólnego przedsięwzięcia jest komercjalizacja przez Emitenta Technologii dostarczonej przez ENT i dr Strupińskiego i rozpoczęcie produkcji epitaksjalnych warstw związków półprzewodnikowych III-V w ramach bieżącej działalności Emitenta.

Wraz z podpisaniem Termsheetu ENT i dr Włodzimierz Strupiński udzielili Emitentowi wyłączności negocjacyjnej na okres 6 miesięcy, celem wynegocjowania i zawarcia umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Termsheet ma charakter niewiążący, a zawarcie finalnej umowy jest niepewne i zostało uzależnione od uzyskania stosownych zgód korporacyjnych Emitenta oraz od pozytywnego przebiegu negocjacji pomiędzy stronami. Ponadto, jednym z warunków zawarcia przedmiotowej umowy są satysfakcjonujące Emitenta wnioski wynikające z procesu due diligence, jaki zostanie przeprowadzony przez Emitenta.

W ocenie Zarządu Emitenta podpisanie Termsheetu i potencjalne zawarcie przyszłej umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia jest korzystne dla Emitenta i przyczyni się do jego rozwoju. Ponadto, dzięki współpracy z ENT i dr Włodzimierzem Strupińskim, Emitent wykorzysta swój potencjał naukowo-badawczy z wykorzystaniem Technologii.

Emitent uznał informację dotyczącą zawarcia Termsheetu za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przez Emitenta przychodów, jak również z uwagi na znaczną wartość potencjalnej inwestycji realizowanej przez Emitenta w przypadku zawarcia umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).