home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe PMR-2_23 z dnia 21 czerwca 2023 r.

Zapytanie ofertowe PMR-2_23 z dnia 21 czerwca 2023 r. na chłodziarki termoelektryczne

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe (akronim PEMIR)” wybranego w ramach 4. Konkursu Programu Współpraca Polska – Turcja współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr. Umowy: POLTUR4/PEMIR/2/2021 Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodziarek termoelektrycznych, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia: Całe zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż 7 tygodni od złożenia zamówienia.

Termin realizacji zamówienia obejmuje przekazanie towaru Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego.

 

Termin składania ofert – 28 czerwca 2023 r.

 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zamawiający załącza Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Request for proposal (3)

Att 1 – Order description (3)

Att 2 – Offer form (5)

Att 3 – Power of attorney form (1)

Att 4 NDA

 

Zapytanie ofertowe (12)

Zał 1 – Opis przedmiotu zamówienia (10)

Zał 2 – Wzór formularza ofertowego (8)

Zał 3 – Wzór pełnomocnictwa (1)

Zał 4- NDA

 

Zamawiający rozstrzygnął postępowanie bez wyboru żadnej oferty