home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe SDM-WS/41 z 25 marca 2021 r. na analizę oraz merytoryczne opracowanie wyników badań struktur epitaksjalnych związków półprzewodnikowych III-V metodą spektrometrii mas jonów wtórnych

Zapytanie ofertowe SDM-WS/41 z 25 marca 2021 r. na analizę oraz merytoryczne opracowanie wyników badań struktur epitaksjalnych związków półprzewodnikowych III-V metodą spektrometrii mas jonów wtórnych

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów które wykonają „Analizę oraz merytoryczne opracowanie wyników badań struktur epitaksjalnych związków półprzewodnikowych III-V metodą spektrometrii mas jonów wtórnych” w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku – w ramach prac przemysłowych – charakteryzacji metodą spektrometrii mas jonów wtórnych SIMS – prosimy o przedstawienie oferty – zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz załącznikami.

Termin realizacji Zamówienia:od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wyniki przedmiotu zamówienia w postaci raportu (profilu wgłębnego wraz z analizą) w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania poszczególnej struktury lub ich grupy. Ilość analiz: 50.

Termin składania ofert: 1 kwietnia 2021 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

UWAGA: W dniu 6 kwietnia 2021 r. Zaamwiajacy dokonał rozstrzygnięcia. Najlepszą ofertę złożył :

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa | NIP: 5213910680