home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe PMR-2_22 z dnia 20 kwietnia 2022 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych

Zapytanie ofertowe PMR-2_22 z dnia 20 kwietnia 2022 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe (akronim PEMIR)” wybranego w ramach 4. Konkursu Programu Współpraca Polska – Turcja współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr. Umowy: POLTUR4/PEMIR/2/2021 Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodziarek termoelektrycznych 1TE, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:

13 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy EXW Incoterms2020. Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego w miejscu wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład itp.).

 

Termin składania ofert – 25 kwietnia 2022 r.

 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zamawiający załącza Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji polskiej oraz angielskiej.