home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe numer SDM-WG/9 z dnia 19 listopada 2020 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych zmienione w dn. 23.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe numer SDM-WG/9 z dnia 19 listopada 2020 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych zmienione w dn. 23.11.2020 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia dostawcy towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „„Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 25 szt. chłodziarek termoelektrycznych, których szczegółowy opis znajduję się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego

Termin realizacji Zamówienia:

Najszybciej jak to możliwe nie później niż  8 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert z uwagi na zmiany dokumentacji.

Lista zmian w pliku „lista zmian_list of changes”

Nowy termin składania ofert:
 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 25 listopada 2020 r.

Zmienione pliki zawierają datę  zmiany. 

 

Ordering access to change the submission deadline due to changes in documentation.

List of changes in the file „List of changes_list of changes” New deadline for submitting offers: Change offer by: November 25, 2020.

Changed files contain the date of the change.

 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zamawiający załącza Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji angielskiej oraz polskiej.