home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/21 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/21 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę

  1. Arsenowodór (AsH3)             6 sztuk butli 27 kg każda
  2. Fosforowodór (PH3)              3 sztuki butli 22 kg

–  Zamawiający – VIGO Photonics S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

– arsenowodór (AsH3:

Całe zamówienie ma być zrealizowane w terminie do 15 grudnia 2021 r.  w następujący sposób:

  1. pierwsza dostawa 2 butli powinna się odbyć do 15 grudnia 2020 r.
  2. następne dostawy 2 butli mają się odbywać co pół roku licząc od daty 15 grudnia 2020 r.

-fosforowodór (PH3) :

Całe zamówienie ma być zrealizowane w terminie do 15 grudnia 2021 r.  w następujący sposób:

  1. pierwsza dostawa 1 butli powinna się odbyć do 15 grudnia 2020 r.
  2. następne dostawy 1 butli mają się odbywać co pół roku licząc od daty 15 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert: 27.08.2020 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zamawiający informuje, o rozstrzygnięciu przetargu. Najlepszą ofertę przedstawił:

Nippon GAses Benelux N.V

Metropoolstraat 17 2900 Schoten

Oferta otrzymała 100 punktów zgodnie z metodologią obliczania oceny.