Korekta raportu okresowego- jednostkowego raportu kwartalnego za I
kwartał 2022 rokPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2
Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweTreść
raportu RB 6/2022:Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie
Mazowieckim przekazuje do publicznej wiadomości korektęjednostkowego
raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku, podanego do publicznej
wiadomości w dniu 6 maja2022 roku.Zarząd Spółki wyjaśnia,
iż publikując Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 rok błędnie
zamieścił danew Skróconym Śródrocznym Sprawozdaniu z
Sytuacji Finansowej w pozycji Pozostałe kapitały. Była to oczywistapomyłka
pisarska, polegająca na braku aktualizacji tej pozycji na prawidłową.Spółka
przekaże w dniu dzisiejszym skorygowany kompletny raport kwartalny
zawierający poprawne dane.W załączeniu przesyłamy załącznik z
prawidłowym Skróconym Śródrocznym Sprawozdaniu z Sytuacji FinansowejSpółki.Szczegółowa
podstawa prawna § 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Korekta raportu okresowego- jednostkowego raportu kwartalnego za I
kwartał 2022 rokPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2
Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweTreść
raportu RB 7/2022:Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie
Mazowieckim przekazuje do publicznej wiadomości korektęjednostkowego
raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku, podanego do publicznej
wiadomości w dniu 6 maja2022 roku.Zarząd Spółki wyjaśnia,
iż publikując Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 rok błędnie
zamieścił danew Skróconym Śródrocznym Sprawozdaniu z
Sytuacji Finansowej w pozycji Wynik finansowy bieżącego okresu (na dzień
31.03.2021). Była to oczywista pomyłka pisarska, polegająca na braku
aktualizacji tej pozycji na prawidłową.Spółka przekaże w
dniu dzisiejszym skorygowany kompletny raport kwartalny zawierający
poprawne dane.W załączeniu przesyłamy załącznik z prawidłowym
Skróconym Śródrocznym Sprawozdaniu z Sytuacji FinansowejSpółki.Szczegółowa
podstawa prawna § 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.