Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”)  z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienia wydane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów w przedmiocie wpisu do rejestru zastawów rejestrowych na maszynie lub urządzeniu (dalej: „przedmiot zastawu). Wpisu w rejestrze zastawu dokonano w dniu 05.12.2019 r. Wartość księgowa przedmiotu zastawu- urządzenia do charakteryzacji metodą fotoluminestencji (mapper PLN) na dzień 02.07.2019 r. wynosiła 1 085 837,61 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 61/100).

Zastaw rejestrowy będzie zabezpieczał wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 5.400.000,00 EURO (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy EURO).
Zastaw rejestrowy został ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności banku ING Bank Ślaski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z tytułu zawartej w dniu 22.10.2018 r. z Emitentem umowy kredytu nr 875/2018/00001701/00 oraz umów zastawów rejestrowych. Spółka informowała o zawarciu umowy kredytu na finansowanie kredytu raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 22.10.2018 roku.

Dodatkowo informujemy, że nie istnieją powiązania osobowe lub majątkowe pomiędzy Spółką a podmiotem, na rzecz którego ustanowione jest zabezpieczenie.