home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe SDM-WG/6 z dnia 19 października 2020 r.

Zapytanie ofertowe SDM-WG/6 z dnia 19 października 2020 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę 9 kg rtęci dla wytwarzania warstw epitaksjalnych MCT (tellurku kadmu i rtęci, MCT, MerCad Telluride, MerCadTel, MerCaT lub CMT) – Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

35 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Przez termin realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zgodnie z ofertą.

Termin składania ofert: 29 października 2020 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Dokumentacja załączona do ogłoszenia publikowana jest w języku polskim i angielskim.

UWAGA!
W dniu 4 listopada 2020 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
OPHRAM Laboratoire
34 rue Charles Martin
69190 Saint Fons

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą  „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.